درمانگری بر اساس تحلیل رفتار متقابل

دسته:

توضیحات

با تدریس دکتر مهدی هادی به مدت 12 ساعت