مقاله

شناخت دعوای منصفانه از غیر منصفانه

دعواى غيرمنصفانه دعوايى است كه با جيغ و داد انجام ميشود، افراد به هم نيش و كنايه ميزنند، ناراحت كننده و بى فايده بوه و گاهى اوقات با خشونت همراه است. اين نوع دعواها معمولاً از برخى شكلهاى تركيبى سه مفروضه خطرآفرين زير به وجود مى آيند:
١) تعارض، ترسناك است: "ما بايد تا حد امكان از تعارض دورى كنيم. بايد خواسته هاى يكسانى داشته باشيم. بايد با هم توافق داشته باشيم. بايد با هم خوب باشيم."
٢) نيازهاى يكى از ما، ارزشمندتر از نيازهاى سايرين هستند: "تنها، خواسته من اهميت دارد. خواسته شما يا بى اهميت است يا احمقانه. حق با من است و شما در اشتباه هستيد. من خوبم، شما بد هستيد."
3) تنها يكى از ما ميتواند برنده شود: "اگر يكى از ما به خواسته خود برسد، فرد مقابل نميتواند به خواسته خود برسد. برنده بودن من باعث ميشود كه فرد مقابل بازنده باشد، بنابراين بهتر است من اول حمله كنم، محدوده بيشترى را به چنگ آورم و مطمئن شوم كه من برنده هستم
دعواى منصفانه شامل بحث شفاف و آزاد درباره تفاوتها، بدون داد و بيداد يا خشونت است. اين نوع دعواها از قوانين دقيقى برخوردار هستند كه باعث تداوم تبادل منصفانه و آرام ميشوند. اگر حالت ايده آلى را در نظر بگيريم، دعواى منصفانه با دستيابى به يك راه حل مورد توافق دوجانبه خاتمه مى يابد. دعواى منصفانه از سه نگرش كليدى زير سرچشمه ميگيرد:
١) تعارض و اختلاف، يك امر اجتناب ناپذير است. در روابط صميمانه، دو طرف خواسته هاى متفاوتى دارند. به هيچ طريقى نميتوان از اين حالت جلوگيرى كرد و اين حالت خوب است. بايد قبول كنيد كه هر يك از شما يك فرد خاص هستيد كه نيازها، اميال، نقطه نظرات، ذائقه ها، ترجيحات، ترسها، و اهداف خاص خود را داريد.
٢) نيازهاى هر دو طرف به يك ميزان ارزشمند هستند. هر دوى شما مواردى را طلب ميكنيد كه طبيعى و قابل درك هستند. صرف اين كه خواسته هاى متفاوتى داريد، به اين معنى نيست كه نيازهاى شما يا فرد مقابل از اهميت بيشترى برخوردار است. نياز شما به استراحت و تنهايى دقيقاً به اندازه نياز همسرتان به سرگرمى و با هم بودن اهميت دارد.
٣) هر دوى شما ميتوانيد برنده باشيد. اگر با هم همكارى كنيد، به راه حل هاى مطلوبى در مورد مشكلات خود دست مى يابيد. شما ميتوانيد بدون اين كه فرد مقابل را از چيزى محروم كنيد. يا از او سبقت بگيريد، به ميزان دلخواه به خواسته خود برسيد.

  • دیدگاه‌ها

0 دیدگاه‌ها

Top