مقاله

دانلود پایان نامه با موضوع فضای مجازی

موضوع: ساخت چک لیست آثار فضای مجازی بر عملکرد ارتباطی خانواده

استاد راهنما: دکتر فرید براتی

استاد مشاور: دکتر محمد رضا سالاری فر

نویسنده: حسین وجدانی

چکیده

پژوهش حاضر باهدف تهیه چک‌لیست آثار فضای مجازی بر عملکرد ارتباطی خانواده، تنظیم‌شده است. این چک‌لیست می‌تواند مشاوران و کارشناسان را در طرح درمان، تصمیم‌گیری و همچنین اتخاذ راهکارهای لازم جهت به حداقل رساندن آسیب‌ها کمک کند.

برای رسیدن به این هدف از دو روش توصیفی و پیمایشی استفاده شد. در روش توصیفی پس از بررسی منابع داخلی و خارجی، اثرات فضای مجازی بر خانواده به دست آمد. سپس با توجه به یافته‌های منابع اطلاعاتی، 52 سؤال برای مصاحبه با کارشناسان فضای مجازی و مشاور آماده شد. مصاحبه به‌صورت هدفمند تا رسیدن به اشباع، ادامه پیدا کرد. زمانی که با 12 نفر از کارشناسان، مصاحبه هدفمند و هدایت‌شده، انجام گردید، مشخص شد که در سه مصاحبه آخر اثر قابل‌توجهی بر نظرات قبلی کارشناسان اضافه نشده است.

در این تحقیق آسیب‌های فضای مجازی بر عملکرد ارتباطی خانواده در سه دسته، بین زوجین، بین فرزندان و بین والدین و فرزندان شناسایی شدند. برای به دست آوردن روایی چک‌لیست، از همبستگی پیرسون استفاده شد. نتیجه آزمون در یک گروه 25 نفره که دو بار توسط دو کارشناس مورد مصاحبه قرار گرفتند 88% به دست آمد که نشان می‌دهد بین چک‌لیست‌های پرشده دو کارشناس، تفاوت معناداری وجود نداشته و چک‌لیست از اعتبار یا روایی سازه برخوردار است. برای بررسی روایی ملاک نیز از پرسشنامه انریچ به‌عنوان ملاک استفاده شد که ضریب همبستگی برابر با 81% روایی ملاک این پرسشنامه را اثبات می‌کند.

برای به دست آوردن پایایی چک لیست از Test-Retest استفاده گردید که با ضریب همبستگی 96% اثبات شد.

محقق دریافت فضای مجازی بر عملکرد ارتباطی خانواده تأثیر مثبت قابل‌توجهی ندارد لیکن می‌تواند باعث آسیب‌هایی همچون: افسردگی، پورنو گرافی، خیانت، پرخاشگری، اعتیاد اینترنتی و ... گردد. همچنین مشخص شد بین آسیب‌ها و تحصیلات، سن، فرهنگ، منطقه جغرافیایی و ... ارتباط معناداری دارد.

واژگان کليدي

چک ‌لیست، خانواده، فضای مجازی، ارتباط، اینترنت، آسیب.

برای دریافت اطلاعات درباره این پایان نامه با ایمیل vejdani@iran.ir مکاتبه کنید.

  • عنوان: دانلود پایان نامه با موضوع فضای مجازی
  • تاریخ: 2019/01/16 21:26
  • تگ‌ها:
  • دیدگاه‌ها

0 دیدگاه‌ها

Top