حدیث

مقاله

در چه شرایطی می توان عقد را به هم زد؟

در مواردی زوجین می توانند عقد را به هم بزنند و در واقع عقد باطل می شود و نیازی به طلاق نیست. این موارد را از رسائل مراجع بزرگوار تقلید بیان می کنیم: « اگر مرد بعد از عقد بفهمد كه زن يكى از اين شش عيب را كه ذكر مى‏شود در حال عقد داشته است، مى‏تواند بواسطه آن عيب، عقد را بهم بزند»
اول: ديوانگى، هر چند گاهگاهى باشد.
دوم: مرض خوره.
سوم: مرض برص.
چهارم: كورى.
پنجم: فلج بودن، هر چند به حد زمين گيرى نباشد.
ششم: آنكه گوشت، يا استخوانى در رحم او باشد، خواه مانع نزديكى يا آبستن شدن او شود، يا نه. و اگر مرد بعد از عقد بفهمد كه زن در حال عقد افضا شده بوده است، يعنى راه بول و حيض، و يا راه حيض و غائط او، يا هر سه يكى شده است، در اينكه بتواند عقد را بهم بزند اشكال است، و احتياط لازم آن است كه چنانچه عقد را بهم بزند طلاق نيز بدهد.
مسأله 2348 ـ اگر زن بعد از عقد بفهمد كه شوهر او آلت مردى نداشته، يا بعد از عقد پيش از نزديكى، يا پس از آن آلت او بريده شود، يا مرضى دارد كه نمى‏تواند نزديكى نمايد، هر چند آن مرض بعد از عقد و پيش از نزديكى، يا پس از آن عارض شده باشد. در تمام اين موارد، بى طلاق مى‏تواند عقد را بهم بزند. و اگر زن بعد از عقد بفهمد كه شوهرش پيش از عقد ديوانه بوده است، يا اينكه پس از عقد ـ خواه بعد از نزديكى، يا قبل از آن ـ ديوانه شود، يا اينكه بفهمد كه او در هنگام عقد تخمهايش كشيده، يا كوبيده شده بوده است، يا اينكه در آن هنگام مرض خوره، يا برص، يا كورى داشته است، در تمام اين موارد احتياط واجب آن است كه زن عقد را بهم نزند، و اگر چنين كرد احتياط واجب آن است كه اگر بخواهند به زندگى زناشوئى ادامه دهند دوباره عقد كنند، و اگر بخواهند جدا شوند طلاق داده شود. و در صورتى كه شوهر نمى‏تواند نزديكى نمايد و زن بخواهد عقد را بهم بزند، لازم است كه اول رجوع به حاكم شرع، يا وكيل او نمايد، و حاكم شوهر را يك سال مهلت مى‏دهد، و چنانچه شوهر نتوانست با آن زن، يا زنى ديگر نزديكى كند، پس از آن زن مى‏تواند عقد را بهم بزند.
مسأله 2349 ـ اگر بواسطه آنكه مرد نمى‏تواند نزديكى كند، زن عقد را بهم بزند، شوهر بايد نصف مهر را بدهد، ولى اگر بواسطه يكى از عيبهاى ديگرى كه گفته شد، مرد يا زن عقد را بهم بزند، چنانچه مرد، با زن نزديكى نكرده باشد، چيزى بر او نيست، و اگر نزديكى كرده باشد، بايد تمام مهر را بدهد.
مسأله 2350 ـ اگر زن يا مرد بهتر از آنچه هست به ديگرى معرفى شود تا به ازدواج با او رغبت نمايد ـ چه در ضمن عقد باشد، يا پيش از آن، در صورتى كه عقد بر اساس آن واقع شود ـ چنانچه پس از عقد اين امر بر طرف ديگر معلوم شود، او مى‏تواند عقد را بهم بزند، و تفصيل احكام اين مسأله در رساله «منهاج الصالحين» بيان شده است.

  • دیدگاه‌ها

0 دیدگاه‌ها

Top