همسرم روانی است

همسرم بيمار است اعصاب و روان ذرستی ندارد درخواست مهريه کرده وکيل هم کرفته و٨ با راست که باتوجه به بيماري از خانه فرار کرده

Top